Среща с институции

На 27 февруари се проведе първа среща по проект BG05SFOP001-2.009-0045 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“, финансиран по оперативна програма „Добро управление”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Срещата се проведе в зала „Левентис“ на Националния природонаучен музей-София, на която се представи проекта и се дискутираха въпросите, поставени в дейност 1 от проекта. В срещата участие взеха представители на държавни и научни институции.

Споделяне