Проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология.“

Българска федерация по спелеология има одобрен проект по Оперативна програма „Добро управление”.

Процедурата, по която се кандидатства е BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансирана чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата цел на проекта е да се подпомогне законодателния процес по изграждане и приемане на нормативна рамка за пещерите, като се извърши преглед на дейността на институциите, проучване и пренасяне на добри практики от държави, където има действащо законодателство за пещерите, на базата на които да се разработят и отправят предложения за нормативни документи (закон и/или разпоредби) в областта на спелеологията. По този начин ще се създаде възможност за иницииране на съвместна дискусия между държавата, обществени организации, НПО, гражданите и бизнеса относно опазване на пещерите, като национално богатство и туристически дестинации.

Общата стойност на проекта е 89 800,19 лева, от които 76 330,16 лева от Европейския социален фонд и 13 470,03 лева национално съфинансиране.

Период на изпълнение на проекта: 27.12.2018 г. – 27.12.2019 г.

Актуални новини по проекта

Презентации към Наръчник по спелеология

Презентации към Наръчник по спелеология, разработени по проект BG05SFOP001-2.009-0045 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“, финансиран по Оперативна програма Добро управление 2014-2020 г., чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Наръчник по спелеология

Наръчник по спелеология, разработен по проект BG05SFOP001-2.009-0045 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“, финансиран по Оперативна програма Добро управление 2014-2020 г., чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Анализ на резултатите от проведено проучване

Анализ на резултатите от проведено онлайн проучване (анкета) по дейност 4 и съпоставка с резултатите от проведеното прочуване по дейност 1 на проект BG05SFOP001-2.009-0045 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“, финансиран по Оперативна програма Добро управление 2014-2020 г., чрез Европейския социален фонд на …

Анализ на резултатите от проведено проучване Прочетете още »