Онлайн проучване

В изпълнение на дейност 4 от проекта, се разработи онлайн проучване.

Молим да отделите малко от времето си и да отговорите на въпросите в представената анкета.

Резултатите ще бъдат използвани единствено за целите на проект BG05SFOP001-2.009-0045 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“, финансиран по ОП Добро управление 2014-2020 г., съфинансиран от ЕСФ на ЕС.

Споделяне