Работна среща „Законови регламенти за пещерите в България“

Във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0045 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“, финансиран по оперативна програма „Добро управление”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Ви каним да вземет участие в работна среща, която ще се проведе на 09.12.2019 г. от 14:30 часа в сградата на Научно-техническите съюзи – зала 1, ет. 2 (ул. „Раковски“ № 108). 

На работната среща ще се представят резултатите от изпълнението на проекта, както следва:

  • Дейност 1 – анализ на настоящата ситуация по отношение на българското законодателство, имащо отношение към сектор спелеология;
  • Дейност 2 – анализ на законодателството на държави от ЕС в сектор спелеология; предложения на проект на закон за пещерите и нормативни разпоредби; препоръки и подходи за активно включване на НПО сектора и бизнеса при разработването и прилагането на законодателството;
  • Дейност 3 – разработен механизъм за обществен мониторинг, публичност и обмен на информация и ефективно сътрудничество на структурите на гражданското общество с администрацията; обществено достъпна картотека – он-лайн база данни за пещерите и спелеолозите в България;
  • Дейност 4 – проект на Наръчник на спелеолога.

Моля да потвърдите Вашето участие по ел. поща: project@speleo-bg.org или ves_eko@abv.bg в срок до 08.12.2019 г.

Приложение: 


Споделяне