Общо събрание на БФСп

По инициатива на УС на БФСп и във връзка с необходимостта от обновяване на устава на федерацията, съгласно законодателството в страната (Закон за физическото възпитание и спорта и Закон за юридическите лица с нестопанска цел), и във връзка с изпълнение на решения на общото събрание от 2017 и 2018 г., управителния съвет на федерацията свиква общо събрание за обсъждане и приемане на нов устав на организацията.

Общото събрание ще се проведе в заседателната зала на Националния природонаучен музей, гр. София, бул. „Цар Освободител” № 1, на 14 декември (събота) 2019 г. от 10:00 часа, при следния дневен ред:

1. Приемане на проекта за нов устав на БФСп;
2. Разни.

По устав, при липса на кворум събранието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

В общото събрание участва по един представител на всеки редовно отчетен колективен член на федерацията. Един делегат може да представлява един член на сдружението.

Регистрацията на делегатите ще се извърши в деня на събранието, 14 декември 2019 г. от 9.30 часа от мандатна комисия, която ще бъде избрана от управителния съвет.

Делегатите трябва да представят на мандатната комисия – мандатно писмо, което дава право на съответния делегат да представлява и да гласува от името на клуба.

Писмата се представят по време на регистрацията.

Към момента проекта на нов устав се съгласува с юристи, след което ще се обсъди и приеме от управителния съвет и ще Ви бъде изпратен най-късно до 25 ноември 2019 г. Всеки член на федерацията може да дава предложения за изменение на проекта.

За улеснение на провеждането Общото събрание молим да изпратите предварително Вашите преложения за промени, аргументирани в писмен вид на електронната поща на федерацията до два дни преди началото на събранието.

Предложенията ще бъдат обобщени и обсъдени по време на събранието.

Споделяне