Представяне на постигнатите резултати

На 22 април от 15 часа в „Домът на Европа“ (ул. „Раковски“ № 124) ще се проведе работна среща за представяне на постигнатите резултати по дейност 1 от проект BG05SFOP001-2.009-0045 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“, финансиран по оперативна програма „Добро управление”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На работната среща ще се представят резултатите от изпълнението на Дейност 1: Анализи, проучвания, оценки, свързани с подобряване на гражданското участие – Status Quo анализ на прилаганите практики и дейността на отговорните институции в България в сектор спелеология.

На събитието се канят всички заинтересовани лица.

Споделяне