Среща с НПО

На 27 март се проведе втора среща по проект BG05SFOP001-2.009-0045 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“, финансиран по оперативна програма „Добро управление”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Срещата се състоя в зала „Риби“ на Националния природонаучен музей-София и на нея присъстваха представители на различни неправителствени организации и гражданския сектор, които
обсъдиха въпросите, залегнали в дейност 1 от проекта.

Споделяне