Покана за Общо събрание на Българска федерация по спелеология

Управителният съвет на БФСп свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на организацията.

По решение на УС на БФСп, Общото събрание ще се проведе в заседателната зала на Националния природонаучен музей, гр. София, бул. „Цар Освободител” № 1, на 27 юни (събота) 2020 г. от 11:00 часа, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на УС на БФСп за 2019 г. – обсъждане, гласуване и приемане.
  2. Финансов отчет на БФСп за 2019 г. – обсъждане, гласуване и приемане.
  3. Обсъждане и гласуване на календарния план на БФСп за 2020 г.
  4. Проекто-бюджет на БФСп за 2020 г.
  5. Приемане на нови членове на БФСп.
  6. Разни

Съгласно Устава на БФСп, при липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят. В Общото събрание участва по един представител на всеки редовно отчетен колективен член на федерацията. Един делегат може да представлява един член на сдружението.

Регистрацията на делегатите ще се извърши в деня на събранието, 27 юни 2020 г. от 10.30 часа от Мандатна комисия, която ще бъде избрана от управителния съвет на БФСп.

Делегатите трябва да представят на Мандатната комисия, Мандатно писмо (съгласно приложения образец), което дава право на съответния делегат да представлява и да гласува от името на клуба. Писмата се представят по време на регистрацията.

Всички документи, изготвени от УС, които ще се обсъждат и гласуват на Общото събрание, ще бъдат изпратени до членовете на организацията, минимум една седмица преди датата на провеждането му. Документите ще бъдат на разположение и в деня на Общото събрание, отпечатани на хартиен носител.

Споделяне