Общо събрание на БФСп

Управителният съвет на Българската федерация по спелеология, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението свиква общо събрание на колективните членове на 26 март 2016 г. (събота) от 10:30 часа в залата на Национален природонаучен музей, на адрес: гр. София, бул. Цар Освободител № 1.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

Дневен ред на Общото събрание на БФСп

1. Приемане и изключване на членове на БФСп.
2. Отчет за работата на Управителния съвет на БФСп за 2015 година.
3. Обсъждане и гласуване по финансов отчет на БФСп за 2015 година.
4. Обсъждане и гласуване на Календарен план на БФСп за 2016 година.
5. Обсъждане и гласуване на промени в Устава на БФСп.
6. Промени в Управителния съвет.
7. Приемане и награждаване на почетни членове на БФСп.
8. Обсъждане на план за популяризиране на спелеологията в България.
9. Разни.

По закон, при липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Съгласно Устава на БФСп в Общото събрание участва по един представител на всеки редовно отчетен колективен член на федерацията.

Регистрацията на делегатите, представители, ще се извърши в деня на събранието, 26 март 2016 от 10:00 до 10.30 часа.

Делегатите трябва да представят на Мандатната комисия Мандатно писмо съгласно приложения образец, заверено с печата на съответното туристическо дружество или на пещерния клуб – юридическо лице както и заседание на УС на клуба (ако е необходимо спрямо устава на клуба), че съответния делегат е избран да представлява и гласува от името на клуба. Писмата се предоставят по време на регистрацията.

До 21 март 2016 г. срок за изпращане на предложения за промени в Устава и кандидатури за нови членове на УС. Предложения за промени могат да се правят и на самото Общо събрание.

От тук може да изтеглите поканата за ОС на БФСп, придружена с мандатно писмо и информационна карта

Покана за членство в БФСп

Във връзка с предстоящото ОС на БФСп, което ще се проведе на 26 март 2016 година, Ви каним да се присъедините към нашата организация и заедно да работим за популяризиране на спелеологията в България, проучването и опазването на пещерите.

Българска федерация по спелеология е организация с дългогодишна история и традиции в областта на спелеологията.
Членството на Вашия клуб в БФСп, ще Ви предостави следните предимства:

 • възможност за участие в ежегодните вътрешни и международни експедицииорганизирани от БФСп;
 • възможност за участие на членовете на Вашия клуб в курсовете за квалификацияи преквалификация в областта на спелеологията, организирани от БФСп, на преференциална цена. Курсовете се организират ежегодно и са чудесна възможност за Вашите членове да повишат подготовката си, да обменят опит и идеи с по-опитни пещерняци;
 • възможност за участие на Вашите членове в различините Комисии към БФСп;
 • подпомагане участието Ви в Европейски спелео проекти;
 • добра и своевремена информираност за всичко случващо се и предстоящо, вобластта на спелеологията;
 • и още много други;

Ако споделяте нашите идеи и желаете Вашият клуб или дружество да стане част от БФСп от 2016 г. е нужно в срок до 21 март 2016 година да ни предоставите следните документи:

 • Писмена молба с желание за членство в БФСп;
 • Копие от решението за регистрация на Вашия клуб или дружество;
 • Копие от Протокол на ОС или УС с решение за членство в БФСп;
 • Актуален устав на Вашия клуб или дружество;
 • Актуален списък на членовете Ви.

Управителен съвет на БФСп

Споделяне