Общо събрание на БФСп

Съгласно устава на Българска федерация по спелеология, чл. 22, алинеи 3, 4, 5 и 6 и на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, управителния съвет на БФСп свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на организацията.

По решение на УС на БФСп, общото събрание ще се проведе в заседателната зала на Националния природонаучен музей, гр. София, бул. „Цар Освободител” № 1, на 11 май (събота) 2019 г. от 10:00 часа, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на УС на БФСп за 2018 г. – обсъждане, гласуване и приемане.
2. Финансов отчет на БФСп за 2018 г. – обсъждане, гласуване и приемане.
3. Обсъждане и гласуване на календарния план на БФСп за 2019 г.
4. Проекто-бюджет на БФСп за 2019 г.
5. Приемане на нови членове на БФСп.
6. Промени в състава на УС.
7. Обсъждане на новия Закон за физическото възпитание и спорта и вземане на решения свързани с него (осъвременяване на Устава и правилниците на организацията и нейните членове)
8. Разни.

Съласно устава на БФСп, при липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

В общото събрание участва по един представител на всеки редовно отчетен колективен член на федерацията. Един делегат може да представлява един член на сдружението.

Регистрацията на делегатите ще се извърши в деня на събранието, 11 май 2019 г. от 9.30 часа от мандатна комисия, която ще бъде избрана от управителния съвет.

Делегатите трябва да представят на мандатната комисия Мандатно писмо (съгласно приложения образец – в пдф формат, в док формат), което дава право на съответния делегат да представлява и да гласува от името на клуба.

Писмата се представят по време на регистрацията.

Във връзка с належащи промени в състава на УС на БФСп, молим, всеки желаещ, който се кандидатира за участие в новия състав на УС, да изпрати съответното мотивационно писмо до електронната поща на УС: bfs@speleo-bg.org. Кандидатурите ще бъдат разгледани и гласувани на самото общо събрание.

Всички документи, изготвени от УС, които ще се обсъждат и гласуват на общото събрание, ще бъдат изпратени до членовете на организацията, минимум една седмица преди датата на провеждането му. Документите ще бъдат на разположение и в деня на общото събрание отпечатани на хартиен носител.

Споделяне