Общо събрание на БФСп

Съгласно уставът на Българска федерация по спелеология, чл. 22, алинеи 3, 4, 5 и 6, и на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, управителният съвет на БФСп свиква редовно годишно oбщо събрание на членовете на организацията.

По решение на УС на БФСп, общото събрание ще се проведе в заседателната зала на Националния природонаучен музей, гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 1, на 28 април (събота) от 10:00 часа, при следния дневен ред

  1. Отчет за дейността на БФСп за 2017 г. – обсъждане и гласуване.
  2. Финансов отчет на БФСп за 2017 г. – обсъждане и гласуване.
  3. Обсъждане и гласуване на календарния план на БФСп за 2018 г.
  4. Проекто-бюджет за 2018 г.
  5. Приемане и изключване на членове на БФСп.
  6. Промени в състава на УС.
  7. Обсъждане и гласуване на промени в Устава на БФСп.
  8. Списък с наличната материална база на БФСп към края на 2017 г.
  9. Разни.

Съласно устава на БФСп, при липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

В общото събрание участва по един представител на всеки редовно отчетен колективен член на федерацията. Един делегат може да представлява един член на сдружението.

Регистрацията на делегатите ще се извърши в деня на събранието, 28 април 2018 г., от 9.30 часа от мандатна комисия, която ще бъде избрана от управителния съвет.

Делегатите трябва да представят на мандатната комисия мандатно писмо (съгласно приложения образец), което дава право на съответния делегат да представлява и да гласува от името на клуба. Писмата се представят по време на регистрацията.

Моля, попълнете приложената информационна карта с актуална информация за клуба. 

Всички документи изготвени от УС, които ще се обсъждат и гласуват на общото събрание, ще бъдат изпратени до членовете на организацията, минимум една седмица преди датата на провеждането му. Документите ще бъдат на разположение и в деня на общото събрание отпечатани на хартиен носител.

Управителен съвет на Българска федерация по спелеология

Споделяне