Изявление на БФСп

ИЗЯВЛЕНИЕ
на Сдружение „Българска федерация по спелеология“
във връзка със Сдружение „Балканския спелеоложки съюз“ и предстоящия „10-ти балкански спелео събор”

До пещерните клубове в страната,
До Гръцката федерация по спелеология,
До Румънската федерация по спелеология,
До Турската федерация по спелеология,
До пещерняшката общност

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ПЕЩЕРНЯЦИ,

Молим Ви, да прочетете внимателно фактите, изложени по-долу, като за Ваше улеснение, съкращенията, които са използвани най-често са следните:

БФСп – Българска федерация по спелеология
БСС – Балкански спелеоложки съюз
ОС – Общо събрание
УС – Управителен съвет
БПД – Българско пещерно дружество
ЕФС – Европейска федерация по спелеология

Идеята за учредяване на БСС първоначално бе с главен инициатор България, в лицето на Сдружение „Българска федерация по спелеология“. Основната цел бе да се обединят пещерняците от балканските страни, като се събират всяка година в различна страна от съюза, за да обменят опит и идеи, да създават нови пещерни познанства и приятелства сред балканската спелео общност.

До 2015 г. БСС не притежаваше официална съдебна регистрация.

През 2015 г. Управителния Съвет на БФСп с голямо учудване разбра, че БСС вече има официална съдебна регистрация, направена в Софийски градски съд, като при подробен анализ на ситуацията установихме следното:

1. На 29.03.2014г., в гр. София, България, се е състояло незаконно Учредително събрание на Сдружение „Балканския спелеоложки съюз“.

2. От документите, които изискахме от фирменото дело № 644/2014г., VI-22 състав, по описа на Софийски градски съд (СГС), за регистрация на БСС, научихме, както че БФСп е съучредител на Балканския спелеоложки съюз, така и че на събранието се твърди да е присъствал неин представител.

3. Държим да подчертаем, че БФСп не е било представлявано от оправомощено лице на учредителното събрание на БСС, проведено на 29.03.2014 г. Според представените документи от съда, се оказва, че на порочното учредително събрание, официален представител на България за БФСп е бил г-н Алексей Жалов, сегашният председател на БСС. Също така, БФСп не е потвърждавала действията на г-н Жалов, извършени на горецитираното учредително събрание на БСС. В представените по фирменото дело документите фигурира пълномощно, издадено от Петър Берон, председател на БФСп, в полза на Алексей Жалов от 07.07.2011 г., в което обаче липсва изрично упълномощаване на лицето Жалов да участва в учредително събрание на БСС. Искаме да уточним, че БФСп, чрез своите органи не е вземала решение за участие като учредител в Учредително събрание на БСС, още повече – такова, по силата, на което официален представител на БФСп да бъде Алексей Жалов.

4. Именно поради горните факти и обстоятелства, забавихме плащането на членския внос на България към БСС. Решението да не преведем веднага сумата за членския внос беше продиктувано от недоверието ни в БСС, поради липсата на информация къде се изразходват средствата, събирани от членски внос в неформалната организация БСС, както и това, че сумите се превеждаха по лични сметки. В допълнение, до ден днешен от страна на БСС няма предоставен финансов отчет или някаква информация за какво се разходват парите, постъпили до 2014 г. като членски внос от всички държави членки в БСС. Такъв отчет е получен единствено за 2015 г.

5. В периодът от 16 до 22 ноември 2015 г. в гр. Огулин, Хърватска, се състоя поредния „9-ти Балкански спелео събор”, на който присъства Председателят на БФСп. По време на сбора беше заплатена поредната сума за членски внос от страна на България, в лицето на БФСп. По време на същия сбор се е състояло и ОС на БСС, на което представителят на БФСп – Петър Берон присъства, и на което му се заявява, че няма право на глас на провеждащото се събрание, въпреки заплатения членски внос. След приключването на сбора и след отчета на г-н Берон пред УС на БФСп, става ясно, че на мястото на БФСп се е появило новосформираното БПД с официална регистрация от 2015 г. и с претенции да представлява България и с право на глас за България в БСС.

6. На свой ред, председателят на БСС – Алексей Жалов, съвместно с новосформираното пещерно дружество, което има претенции за официален представител на България в международните спелео среди, започна организация на „10-я Балкански спелео събор“ в България, без знанието на Българската федерация по спелеология.

7. На 11 януари 2016 г. БФСп получи имейл с уведомление от Евро спелео федерацията, че има подаден проект за кандидатстване за организиране на 10-ти юбилеен сбор в България. Според критериите на Евро Спелео, проектът трябва да бъде подкрепен от официалния представител на страната, от която се кандидатства, а за България това е БФСп. Затова от ЕФС любезно отказват и, въпреки изпратените от Алексей Жалов меморандуми за сътрудничество между БСС и ЕФС, му припомнят съответните критерии (с които той би трябвало да е добре запознат като дългогодишен заместник секретар в ЕФС, пряко отговарящ за Евро спелео преоектите). Важно е да отбележим, че проектът е пуснат без знанието на БФСп, а в него федерацията фигурира като организатор.

8. На 19 февруари 2016 г. БПД пусна отворено писмо „Покана“ към БФСп да стане съорганизатор на вече организирания от тях спелео събор във Враца. В поканата са разписани и конкретните ангажименти, които да поеме Федерацията.

Цитираме: „… предлагаме като първа стъпка за сътрудничество в успешното организиране на сбора, двама ваши пълномощни представители да станат членове на Организационния комитет, като единият от тях да представлява перняци от град Враца, а вторият пещерняците от Мездра.

Информираме ви, че предвид решаването на някои проблеми от материален и финансов характер, свързани с провеждането на сбора, изготвихме проект, с който бихме желали да кандидатстваме пред Европейската федерация по спелеология. Ще бъдем благодарни, ако, удовлетворявайки изискванията на Еврофедерацията, пренасочите проектните документи ( които при съгласие от ваша страна ще бъдат своевременно изпратени) към FSE, чрез което ще ни бъде предоставена възможност да получим исканата помощ.“

Това са фактите, оставяме изводите на Вас.

Като се имат предвид гореизложените факти, Ви уведомяваме, че Сдружение „Българска федерация по спелеология“ предприе необходимите законосъобразни действия, тъй като последната загуби доверието си към БСС, по начина на нейното регистриране и в лицето на нейния сегашен председател, но не и в Балканския съюз като ИДЕЯ.

БФСп предприе съдебни действия по прекратяване на регистрацията на БСС като официална организация, поради учредяването й по незаконен ред. Към настоящия момент е налице образувано от БФСп висящо съдебно производство за прекратяване на Сдружение “Балкански спелеоложки съюз“, представлявано от Председателя Алексей Константинов Жалов.

БФСп отказва да подкрепи проекта за финансиране, представен в Европейската федерация, за който стана въпрос по-горе. Проектът е пуснат преди месеци към ЕФС без да е имало дискусия и без УС на БФСп да бъде информиран. Неправомерно е упоменато името на БФСп като организатор. Покана идва чак след комуникация с ЕФС и отказ от тяхна страна за финансиране, поради неспазване на критериите за кандидатстване.

БФСп отказва да стане съорганизатор на „10-тия Балкански спелео събор“, защото получи покана едва сега и то при положение, че за сбора се знае още от 22 ноември 2015 г.

БФСп е против комерсиализацията на „10-тия балкански пещерен сбор“.

БФСп има готовност да поеме организацията на „10-тия балкански спелео събор“ и ще обяви това по време на Общото събрание на БФСп, което ще се състои на 26 март 2016 г. Съборът ще се проведе на същото място, по-същото време и няма да има ТАКСА за участие, както бе и на „1-вия Балкански спелео събор“, организиран в България. Българска федерация по спелеология ще осигури всичко необходимо, за да могат нашите балкански спелео приятели да не останат разочаровани от случващото се, да се докоснат до Врачанските подземни красоти и всички да изкарат един незабравим спелео събор, какъвто беше и „1-вия Балкански спелео събор“ в Тешел, в духа на ИДЕЯТА за БСС.

Федерацията ни настоява настоящия БСС да се прекрати и да се регистрира съюз по съответния законов ред и апелира да покаже прозрачност в действията си по разходване на получаваните финансови средства от балканските страни членки.

БФСп е наясно, че повечето пещерняци и пещерни организации нямат представа за начина на ръководене на БСС и ситуацията, в която се намира пещерната общност в момента, за това Ви изпращаме и настоящото изявление.

Отново подчертаваме, че Българска федерация по спелеология подкрепя ИДЕЯТА за Балкански сборове и ИДЕЯТА за законосъобразно регистриране на Балкански съюз за в бъдеще.

Напомняме Ви, че единствената лицензирана организация и официален представител на българското пещерно движение е Българска федерация по спелеология. Федерацията е обединение на пещерни клубове в страната и други сдружения с основен предмет на дейност в областта на спелеологията и пещерното дело. Тя е наследник на Първото българско пещерно дружество, създадено през 1929 г., в последствие (от 1958 г.) – на Българска федерация по пещерно дело (БФПД), а от 1991 г. е преименувана на Българска федерация по спелеология. Федерацията ни е дългогодишен активен член на Европейската спелео федерация (European Speleological Federation), международния спелео съюз (Union Internationale de Spéléologie – UIS).

С уважение,
УС на БФСп

Споделяне