Има надежда за спасение на пещера Башовички печ – продължение

На 2 март 2020 представители на Комисията по опазване на пещерите и карста към Българска федерация по спелеология, Българското пещерно дружество и пещерняци от Видин се срещнаха с представители на концесионера на кариерата Главболгарстрой при пещерата Башовички печ.

Срещата се проведе на място като бяха посетени пещерата и кариерата. Бе представена идеята на концесионера за опазване на пещерата – разработване на горни нива, които няма да засегнат галериите и съгласно писмо на МОСВ от 2014 година, прекатегоризация на запасите и оставяне на достатъчно голям целик над галериите (минимум 90 метра), който да гарантира тяхното бъдещо опазване. Бе извършен и експеримент с взривяване на скална маса в действащата част на кариерата по съвременна технология с минимално разпространение на сеизмичните вълни.

Първоначалните данни показват, че отчетените сеизмични колебания от датчиците в пещерата са незначителни и са близки до границите на чуствителност на уредите. Повече информация за резултатите от другите датчици на терена ще бъде налична след обработката на данните и официалния доклад от фирмите, извършващи замерването и взривните работи.

Надяваме се всички добри идеи да бъдат реализирани максимално бързо и одобрени от държавната администрация в най-кратък срок. Пещерняшката общност остава в готовност за бъдещи действия и помощ при нужда от допълнителна информация.

Надяваме се Башовички печ да стане пример за партньорство между пещерняшка общност, бизнес и държавна администрация за устойчиво опазване на един уникален природен обект.

Споделяне