Българското участие в 18-ти международен конгрес на UIS

Българското участие в 18-тия Международен конгрес по спелеология във Франция през 2022 г. (18th International Congress of Speleology UIS, France Savoie Mont-Blanc 24- 31.07. 2022 г. Savoie Mont-Blanc, France) беше свързано главно с докладване на резултати от изпълнение на Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ в следните симпозиуми на Конгреса:

Участие с доклади в:

 1. Symposium 3. Endokarstic. Cave deposits;

С доклад: Y. SHOPOV: New Powerful paleoclimatic Cycles Recorded in Speleothems;

Фиг. 1. Титулният слайд на доклада: Нови мощни палеоклиматични цикли, регистрирани в спелеотеми.
 1. 5. Hydrogeology. Karst hydrogeology, physical Chemistry и Symposium

С доклад: Y. SHOPOV, I. ANTONOV & V. LOZANOV: Invisible Dye Tracing ‐ an Efficient Technique for Cave Exploration

Фиг. 2. Изнасяне на доклада: Невидимото трасиране с оцветител – ефективна техника за изследване на пещери.
 1. Symposium 9. Topography, 3D, IT. Documentation, Topography, Mapping, 3D, Documentation.

С доклад: Y. SHOPOV, O. OGNIANOV & Kr. PETKOVA: Remote Location of unknown caves by Thermal Cameras

Фиг. 3. Проф. Стефан Жайлет (Франция) представя авторите на доклада: Дистанционно локализиране на неизвестни пещери с термални камери.
Фиг. 3.2. Докладчиците на статията: Дистанционно локализиране на неизвестни пещери с термални камери.
 1. Symposium 9. Topography, 3D, IT. Documentation, Topography, Mapping, 3D, Documentation.

С доклад: Y. SHOPOV & L. TSANKOV: First Successful finding of an Unknown Cave by Remote Location by Near Infrared, Imaging using NDVI index.

Фиг. 4. Титулният слайд на доклада: Първо успешно намиране на неизвестна пещера чрез дистанционно локализиране с използване на NDVI индекс и заснемане на инфрачервени изображения.
 1. Symposium 9. Topography, 3D, IT. Documentation, Topography, Mapping, 3D, Documentation.

С доклад: Y. SHOPOV: The International Program on “Techniques for Remote Location of Caves” (RLC) of the International Union of Speleology (UIS): state‐of‐the‐art.  

Фиг. 5. Титулният слайд на доклада: Международната програма за „Техники за дистанционно локализиране на пещери“ (RLC) на Международния съюз по спелеология (UIS): Съвременно състояние.

Пълната програма на Конгреса (пдф файл)

 1. Явор Шопов беше председател на сесия на Symposium 9. Topography, 3D, IT, Documentation, Topography, Mapping, 3D, Documentation.
Фиг. 6. Председателство на Явор Шопов на сесия по Топография, 3D, информационни технологии, картиране и документация на Симпозиум  9 на 18-тия Международен конгрес по Спелеология във Франция.
 1. Явор Шопов беше редактор на докладите на: Symposium 3. Endokarstic Cave deposits и
 1. Syymposium 9. Topography, 3D, IT, Documentation, Topography, Mapping, 3D, Documentation.
 1. Явор Шопов изнесе отчет за дейността на комисиията по Физикохимия и хидрогеология на карста на UIS на Генералната му асамблея на 24.07.2022 г.
 1. Явор Шопов ръководи срещата на комисията по Физикохимия и хидрогеология на карста и срещата на международната програма Remote Location of Caves на Международния съюз по Спелеология (UIS).
 1. Явор Шопов представи план за дейността на комисията по Физикохимия и хидрогеология на карста през следващите 3 години на втората Генерална асамблея на UIS на 31.07.2022 г.
 1. Явор Шопов беше chief special session “Geophysical methods & location of unknown cave” на Symposium 9.
Фиг. 7. Председателят на Организационния комитет на 18-тия Международен конгрес по Спелеология- проф. Стефан Жайлет, Франция (в дясно) представя ръководената от Явор Шопов специална сесия по Геофизически методи и локализиране на неизвестни пещери на Симпозиум 9.
 1. Я. Шопов участва в срещата на Европейската федерация по спелеология (ESF).
 1. Договорихме се за ново научно сътрудничество за изследване на пещери с колеги от Италия и Хърватия.

Повече българи участваха само в някои от съпътстващите конгреса мероприятия (курсове, екскурзии и т.н.) без да вземат участие в самият конгрес.

Задочно участие на българи в конгреса:

 1. Проф. Павел Стоев (НПМ-БАН) беше редактор (задочно) на докладите на Symposium 7. Biospeleology, Subterranean life Biology, Subterranean life
 1. доц. Константин Костов (ГИ-БАН) беше редактор (задочно) на докладите на Symposium 11. Pseudokarst, non-carbonate rock karst
 1. Доклад с задочното участие на Maria GUROVA, Elena MARINOVA, Stefanka IVANOVA, изнесен от Sophie VERHEYDEN (Белгия) на Symposium 08 ‐ Archaeology and Paleontology in caves: Sophie VERHEYDEN, Maria GUROVA, Elena MARINOVA, Stefanka IVANOVA, Christian BURLET, Hai CHENG & R. Lawrence EDWARDS: Did Neanderthals visit the Mishin Kamik cave, western Stara Planina, Bulgaria, 200 000 years ago (MIS7)?

Споделяне