6-ти EuroSpeleo Protection Symposium

Обява за излъчване на представител за България за участие в 6-ти EuroSpeleo Protection Symposium

ECPC

Във връзка с излъчване на представител за България за участие в 6-ти EuroSpeleo Protection Symposium, който се отложи миналата година поради COVID ситуацията и ще се проведе от 26 до 30 октомври 2021 г. и във връзка с приложените изисквания от организаторите:

„At this symposium we would like to welcome the cave experts or the main responsible persons for monitoring questions, one from each FSE member state’s speleological organisation and from the official administration responsable for the reporting, to exchange experience, practical issues, crossborder coordinations, monitoring and reporting issues.“

Българската федерация по спелеология се обръща с призив към пещерната общност за излъчване на подходящ кандидат.

Номинираните кандидати трябва да отговарят на следните условия:

  • Опит в научни изследвания и мониторинг на подземното биоразнообразие и опазване на подземната среда.*
  • Участие в национални или регионални институции, отговорни за мониторинг или опазване на подземното биоразнообразие (МОСВ, РИОСВ, ИАОС, дирекции на НП или ПП) или участие в програми за мониторинг на подземното биоразнообразие и неговото опазване.*
  • Да владеят английски език – писмено и говоримо.*
  • Да имат опит в българското и европейското природозащитно законодателство, Натура 2000 мрежата, докладването в ЕС по чл. 17 от Директивата за местообитанията.*
  • Да имат опит относно Натура 2000 и подземните местообитания в България – картиране, мониторинг и цялостен поглед върху ситуацията в страната – проблеми и перспективи.*
  • Попълнен от  кандидатите  въпросник Questionnaire for the 6th EuroSpeleo Protection Forum – English (Docx) (изпратен от организаторите).

Кандидатурите или номинациите изпращайте на имейл: bfs@speleo-bg.org, в срок до 21 февруари 2021 г., придружени от подписано писмо за съгласие от номинирания. При самопредложения – последното писмо не се изисква.

Отговарящите на условията (тези със *са задължителни) ще бъдат обявени публично. На заседание на УС на БФСп ще се избере подходящия кандидат.

Поканата за участие в 6-ти EuroSpeleo Protection Symposium е налична на уеб сайта на Европейската федерация по спелеология: https://www.eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-protection/ecpc-activities/eurospeleo-protection-symposium.html

EuroSpeleo Protection Symposium 

6th EuroSpeleo Protection Symposium 2021

26th to 30th October 2021

(postponed symposium from September 2020)
Island of Vilm, Baltic Sea Region, Germany

“Assessing, monitoring and protecting cave biotopes and geotopes through Natura 2000 or similar programs in Europe”

2nd Circular 6th EuroSpeleo Protection Forum – English (Pdf)

Questionnaire for the 6th EuroSpeleo Protection Forum – English (Docx)

Registration Form for the 6th EuroSpeleo Protection Forum – English (Pdf)

Споделяне