StatusQuo анализ

StatusQuo анализ на прилаганите практики и дейността на отговорните институции в България в сектор спелеология.

Настоящият анализ е изготвен във връзка с изпълнението на Дейност 1 „Анализи, проучвания, оценки, свързани с подобряване на гражданското участие – Status Quo анализ на прилаганите практики и дейността на отговорните институции в България в сектор спелеология“ по проект BG05SFOP001-2.009-0045 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“, финансиран по Оперативна програма Добро управление 2014-2020 г., чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Изпълнението на проектните дейности, цели да подпомогне законодателния процес по изграждане и приемане на нормативна уредба в сектор спелеология, като се извърши преглед на дейността на институциите, проучване и пренасяне на добри практики от държави, където има такова действащо законодателство, на базата на които да се разработят и отправят предложения за нормативни документи в областта на спелеологията. По този начин ще се създаде възможност за иницииране на съвместна дискусия между държавата, обществени организации, НПО, гражданите и бизнеса по опазване на пещерите, като национално богатство и туристически дестинации.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ АНАЛИЗА

ПРИЛОЖЕНИЕ No 1 КОНВЕНЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ No 2 НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КАСАЕЩО СЕКТОР СПЕЛЕОЛОГИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ No 3 ИНСТИТУЦИИ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ СЕКТОР СПЕЛЕОЛОГИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ No 4 ХРОНОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 10 ГОДИШЕН ПЕРИОД

ПРИЛОЖЕНИЕ No 5 ХРОНОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 10 ГОДИШЕН ПЕРИОД

ПРИЛОЖЕНИЕ No 6 ХРОНОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА 10 ГОДИШЕН ПЕРИОД

ПРИЛОЖЕНИЕ No 7 ХРОНОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАКОНА НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ ЗА 10 ГОДИШЕН ПЕРИОД

ПРИЛОЖЕНИЕ No 8 ХРОНОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ ЗА 10 ГОДИШЕН ПЕРИОД

ПРИЛОЖЕНИЕ No 9 ХРОНОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ЗА 10 ГОДИШЕН ПЕРИОД

ПРИЛОЖЕНИЕ No 10 ХРОНОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ЗА 10 ГОДИШЕН ПЕРИОД

ПРИЛОЖЕНИЕ No 11 ХРОНОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА ЗА 10 ГОДИШЕН ПЕРИОД

ПРИЛОЖЕНИЕ No 12 ХРОНОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА ЗА 10 ГОДИШЕН ПЕРИОД

Споделяне