Сигнал за проверка

В периода 4-5 август 2018 г. членове на Българска федерация по спелеология посетиха района на с. Кунино и пещера „Гълъбарника“. На място бе установено, че на по-малко от 110 метра от входа на пещерата е подготвен участък за извършване на взривни работи.

До
РИОСВ – гр. Враца

Копие до:

Министерство на околната среда и водите,
Национална служба за защита на природата

„Бивар“ АД

Сигнал за проверка

Уважаеми, Г-н Директор,

В периода 4-5 август 2018 г. членове на Българска федерация по спелеология посетиха района на с. Кунино и пещера „Гълъбарника“. На място бе установено, че на по-малко от 110 метра от входа на пещерата е подготвен участък за извършване на взривни работи.

Входът на природната забележителност „Пещера Гълъбарника“ – 05 август 2018 г.
Снимка от входа на природната забележителност „Пещера Гълъбарника“ към подготвените за пробивно-взривни работи райони, разположените на около 110 метра по права линия от входа – 05 август 2018 г.
Снимка – по-близък план към подготвените за пробивно-взривни работи райони, разположените на около 110 мера по права линия от входа на природната забележителност „Пещера Гълъбарника“ – 05 август 2018 г.

Пещера Гълъбарника е защитен природен обект – Природна забележителност обявена със заповед No. 1799 от 30.06.1972 г., публикувана в бр. 59/1972 на Държавен вестник. Пещерата попада в НАТУРА 2000 зона: BG 0000332, по Директива 2009/147/ЕС и граничи с НАТУРА 2000 зона BG 0001014 – по Директива 92/43/ЕЕС. Заедно с пещерите от съседна природна забележителност (Самуилица) се обитава от няколко вида прилепи от Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие: голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii).

Развитието на кариерата в посока на пещерата, както и взривни дейности в такава близост биха довели до унищожаване на пещерата и са в пряко нарушение на режимите на дейности посочени в Заповедта за обявяване на ПЗ пещера Гълъбарника. Те са в противоречие с декларираното от „Бивар“ АД инвестиционно намерение, отразено в Доклада за оценка на съвместиност на ИП „Продължаване на експлоатацията на находище за варовици „Кунино”, землище с. Кунино, община Роман“ (от февруари 2013 г., достъпен на riosv.vracakarst.com/pic/DOS_Feb_2013.doc). В посочения доклад не се предвижда развитие на добива в посока на ПЗ пещера Гълъбарника. Освен разрушаването на пещерата и пещерните образувания, развитието на кариерата, както и взривните работи в района на ПЗ биха довели до огромно безпокойство на прилепните популации. Това може да стане причина за смъртта на много индивиди, както и за трайно прогонване от убежището им. Такива примери има от близкото минало.

Кариерата, намираща се в непосредствена близост до пещера „Гълъбарника“

Посочените по-горе действия ако се осъществят биха пряко нарушили Закона за защитените територии чл. 24 и чл. 25, Закона за биологичното разнообразие чл. 38, ал 1, т. 2 и т. 4.

Унищожаването на защитен природен обект, както и увреждането на местообитанията, безпокойството и прогонването от убежищата на световно застрашени от изчезване видове би се отразило негативно върху облика на страната и би засегнало националните ангажименти за опазването на европейската природа и защитените зони от Натура 2000.

Моля за вашето съдействие за решаването на възникналия проблем.

С уважение,
доц. д-р Н. Симов

06 август 2018 г.
София

Споделяне