Състезание по ориентиране и картиране

Покана за участие в състезание по ориентиране и картиране, включено в календарния план на проявите на БФСп за 2017 г. с финансово подпомагане от ММС.

I. Място и време за провеждане на проявата

Състезанието по ориентиране и картиране ще се проведе на 17 и 18 юни 2017 г. в района на вр. Издремец, землище с. Бов, общ. Своге. Желателно е участниците да пристигнат на мястото на лагера до вечерта на 16 юни (петък).

Палатковият лагер ще бъде изграден в близост до чешмата и каптажа при мандра „Чемерник“ (коорд. по WGS84: E23.43828, N43.02410, н.м.в. ок. 1200 м), зад буковата гора над чешмата. До мандра „Чемерник“ и чешмата се достига с лека кола през Искърското дефиле – гара Бов – с. Бов (асфалт) – мах. Кръста – сгради на бившия рудник „Издремец“ – разклона за х. „Тръстена“ (макадам) – мандра „Чемерник“ (надясно по черен път). Покрай чешмата минава маркираната пътека на маршрута Ком – Емине.

 

II. Цели, регламент, критерии за класиране и програма на проявата

Целта на състезанието по ориентиране и картиране е да се проверят и усъвършенстват уменията на пещерняците от пещерните клубове за изследване и документиране на нови пещери в реална неконтролирана теренна обстановка; да се усъвършенстват практическите умения на пещерняците за изследване и картиране на пещери със специфична морфология и генезис и с въздействие на антропогенни фактори; да се проверят и уеднаквят уменията на пещерняците да изработват пълна картна документация по утвърдените стандарти; да се запознаят повече пещерняци с пещерите и карста в източната част на Понорски карстов район; да се попълни ГКП с картна документация на нови пещери.

Обектите за картиране са сравнително малки нови (недокументирани, новооткрити) сухи пещери, вкл. пропасти. Повечето са хоризонтални и лесни за проникване, но имат специфични особености, които правят картирането и изобразяването им не толкова просто. Големината и сложността на отделните обекти е различна, затова пещерите ще бъдат разпределени в две категории според степента на реален практически картировачен опит на участниците. Обектът за картиране за всеки от отборите ще бъде определен по жребий в рамките на категорията. Маршрутът за ориентиране ще бъде съчетан с достъпа до пещерите и ще бъде преминаван еднакво от всички участници. Няма ограничения за използването от отборите на произволни предпочитани технически средства, инструменти, пособия, методи, справочници, консултанти извън съдийската комисия и т.н.

Класирането ще бъде определено от съдийска комисия, сформирана на място. Участващите отбори в двете категории ще бъдат класирани по следните критерии в този ред по тежест:

– пълнота на изработената документация на пещерата и съответствието ѝ с утвърдените стандарти

– изчерпателност, точност и прегледност на изобразяването на специфичната морфология на пещерата и образуванията в нея

– изчерпателно и прегледно описване и изобразяване на евентуални геоложки особености и антропогенни вмешателства

– отчитане на относителната сложност на конкретния обект

– при равни други показатели преимущество имат отбори с участници от един и същи клуб.

Програма:

16 юни (петък) до 20.00 ч. – пристигане, записване и изграждане на палатковия лагер

17 юни (събота) от 10.00 до 11.00 ч. – техническа конференция, инструктаж за безопасност и теглене на жребий от 11.00 до 20.00 ч. – ориентиране и достъп до обектите, теренно картиране на обектите от 20.00 до 20.30 ч. – разбор на теренната част на състезанието

18 юни (неделя) от 9.00 до 16.00 ч. – оформяне на картната документация по отбориот 16.00 до 17.00 ч. – обявяване на класирането и връчване на наградите след 17.00 ч. – събиране на лагера и отпътуване.
III. Условия за участие

В състезанието могат да участват неограничен брой клубове и отбори от най-малко по двама пещерняци. Участниците трябва да са завършили курс „Пещерняк“ и да имат личен практически опит в картирането на пещери над нивото на този курс.

Извън отборите за състезанието каним да участват като членове на съдийската комисия пещерняци, завършили национален курс за инструктори по спелеология и/или с практически опит като главни картировачи.

Извън състезателната част каним в проявата да участват и пещерняци в съпътстващи дейности (фотографиране, посещение на пещери в района, повърхностни обходи).

Всички участници трябва да имат изискваната застраховка за злополука на спортисти или еквивалентна. Участниците в прониквания в пещери трябва да са преминали предсъстезателен медицински преглед. Всички участници в проявата трябва да са запознати и да спазват утвърдените правила за безопасност и Наредбата за провеждане на спелеоложки прояви на БФСп.

IV. Материални условия

Организаторите осигуряват материални награди за I, II и III място, колективна екипировка за проникване в пропасти, консумативи за картиране, частично инструменти и уреди за картиране.

Организаторите не поемат разходи на участниците за път, храна и др.

Участниците в отборите трябва да разполагат с екипировка и осветление за проникване в сухи пещери, участниците в категорията с практически опит като картировачи трябва да имат и лични комплекти за проникване в пропасти с ТЕВ. Желателно е участниците в състезанието да разполагат със собствени инструменти и уреди за картиране.

Всички участници в проявата поемат пътните си разходи и трябва да си осигурят храната и бивачната екипировка.

N.B. Проявата няма да разполага с централно електрозахранване.

V. Бележки за района на проявата

Вр. Издремец (1493 м) се намира в източната част на Понорски карстов район (204), на изто

к от р. Искър, и е вторият по височина връх в старопланинския дял Голема планина. Подобно на околните върхове, горната част на масива му е изградена от варовици, под които е водоупорът от пясъчници. На места варовиците са припокрити от пясъчници (т.нар. покрит карст), което се наблюдава и на други места в околността. Той се явява вторият по височина карстов връх в 204 район след Козница

(1636 м). По склоновете в околността има свидетелства за рудодобив на цветни метали още от антични времена.

В тази източна част на Понорски район известните пещери са сравнително малко. Найголеми са Маяница (с. Церово, водна, водоизточник) и Говорът на водата (с. Желен, пропастна, водна). Други по-популярни пещери са Мечата дупка (вр. Тънкосер, с. Лесков дол), Яворецката пещера и Пещерето (с. Лакатник), пропастите Пропасттъ (мах. Пропаст) и Свърдело (мах. Ключо). Близки или попътни до района на проявата пещери са Яворецката, Пещерето, Свърдело, Венеца, както и една малка нелокализирана пещера във венците на вр. Яворец и няколко малки пещери по склоновете на вр. Колибището и около притоците в горното течение на р. Трескавец.

За контакти и организационни уточнения:
СК „Балкан Адвенчър“,
тел. 089 7000385 – Георги Младенов (гл. ръководител и представител на УС на БФСп)
тел. 088 8690182 – Иво Тачев (техн. ръководител).

Споделяне