Покана за Общо събрание на Българска федерация по спелеология

Редовното годишно Общо събрание на Българска федерация по спелеология ще се проведе на 16.07.2022 г. (събота) от 10:30 ч. в заседателната зала на Националния природонаучен музей на БАН, бул. „Цар Освободител“ 1, София.

Дневен ред на Общото събрание на БФСп, което ще се проведе от 10:30 ч. на 16.07.2022 г. в НПМ – БАН:

  1. Отчет за дейността на БФСп и дейността на УС на БФСп за 2021 г.
  2. Отчет за изпълнение на 4- годишната програма на БФСп за 2021 г.
  3. Финансов отчет за 2021 г.
  4. Проект за бюджет за 2022 г.
  5. Календарен план за 2022 г.
  6. Промени в състава на Управителния съвет на БФСп.
  7. Приемане на нови членове.
  8. Разни

Съгласно Устава на БФСп, при липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят. В Общото събрание участва по един представител на всеки редовно отчетен колективен член на федерацията. Един делегат може да представлява един член на сдружението.

Делегатите трябва да представят на мандатната комисия, мандатно писмо (съгласно приложения образец), което дава право на съответния делегат да представлява и да гласува от името на клуба. Писмата се представят по време на регистрацията.

Регистрацията на делегатите ще се извърши в деня на събранието, 16 юли 2022 г. от 10.30 часа от Мандатна комисия, която ще бъде избрана от управителния съвет на БФСп.

Всички документи, изготвени от УС, които ще се обсъждат и гласуват на Общото събрание, ще бъдат изпратени до членовете на организацията, минимум една седмица преди датата на провеждането му. Документите ще бъдат на разположение и в деня на Общото събрание, отпечатани на хартиен носител.

Споделяне