Покана за извънредно Общо събрание на Българска федерация по спелеология

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ“

ПОКАНА

за участие в извънредно Общо събрание на членовете на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ“

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ“,

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ“, ЕИК: 121805883, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква извънредно Общо събрание на членовете, което ще се проведе на адрес: гр. София, Национален природонаучен музей, бул. „Руски № 1, на 25.02.2023 г. от 13:00 ч. при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на БФСп и дейността на УС на БФСп за 2022 г.
  2. Финансов отчет за 2022 г.
  3. Проект за бюджет за 2023 г.
  4. Календарен план за 2023 г.
  5. Приемане на промени в ръководните органи – избор и освобождаване на членовете на Управителния съвет и избор на нов Председател на сдружението.
  6. Приемане на нови членове.
  7. Разни.

Поканват се всички членове на Сдружението да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията на членовете за събранието започва от 12:50 ч. в деня на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят. Всички необходими документи във връзка със събранието ще бъдат на разположение на членовете на адреса на управление всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Надяваме се, че ще вземете участие в Общото събрание на членовете на Сдружението.

Споделяне