Oдобрен проект

Българска федерация по спелеология има одобрен проект и вече сключен договор по Оперативна програма „Добро управление”.

Процедурата, по която се кандидатства е BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансирана чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Наименованието на проекта е „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“.

Общата цел на проекта е да се подпомогне законодателния процес по изграждане и приемане на нормативна рамка за пещерите, като се извърши преглед на дейността на институциите, проучване и пренасяне на добри практики от държави, където има действащо законодателство за пещерите, на базата на които да се разработят и отправят предложения за нормативни документи (закон и/или разпоредби) в областта на спелеологията. По този начин ще се създаде възможност за иницииране на съвместна дискусия между държавата, обществени организации, НПО, гражданите и бизнеса относно опазване на пещерите, като национално богатство и туристически дестинации.

Общата стойност на проекта 89 800.19 лв., от които 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране.

Споделяне