Национална пещерна експедиция „Каменополски карст 2017“

Националната експедиция „Каменополски карст 2017“ се проведе в периода от 2 до 5 ноември 2017 г. в района на с Камено поле. В експедицията взеха участие 16 пещерняци, представители на 5 пещерни клуба както следва: ПК „Искър“-София – 8 участници, Спелеосдружение „МОЕРПА“ – 2, СК „Балкан Адвенчър“ – 2, ПКСУ „София“ – 2, ПК „Мрак“-Етрополе – 1, и един пещерняк от гр. Казанлък (нечленуващ в пещерен клуб).

Базовият лагер на експедицията бе разположен в къщата на Антоний Бойчев (известен още като Тони Брадата) – домакин на експедицията, на адрес: с. Камено поле, ул. „Христо Ботев“ № 70. Цялата къща бе на наше разположение. Осигурено бе нощуване под покрив за всички участници, но при хубавото есенно време и пълна луна някои предпочетоха да полегнат по-близо до природата – на хамак в двора. С предвидените за експедицията средства бе осигурена храната за всички участници през времето на експедицията, както и дърва за отопление и готвене и някои дребни консумативи.

Музикален фон на експедицията стана неостаряващата песен „Delilah“ в изпълнение на Tom Jones.

Работата на експедицията бе съсредоточена основно в два района: около бившата хижа „Чудна“ на северозападния бряг на каньона на р. Ръчене, и в триъгълника с. Камено поле – с. Драшан – бившето военно поделение западно от с. Драшан. Направен бе само бърз обход, но не остана време за работа в третия набелязан район: между каньона на р. Ръчене и Задънен дол (Кунинският), в землището на с. Кунино.

Основни резултати

  • Изследвани и картирани бяха 3 малки пропасти и една хоризонтална пещера северно от р. Ръчене, като две от тях бяха открити по време на експедицията, а за съществуването на другите две имаше предварителна информация.
  • Открита бе една по-голяма пропаст след разкопаване на входа ѝ, но поради липса на време тя бе само частично проучена (очаквана дълбочина 50-60 м).
  • Набелязани бяха няколко нови обекта за работа на северозападния бряг на каньона на р. Ръчене, в близост до бившата х. Чудна.
  • На всички нови обекти и на редица стари, но с непълна документация, бяха снети GPS координати, както и бяха направени снимки на входовете.
  • Направен бе опит да се напредне в новооткритото скоро продължение срещу течението на един от притоците в п. „Байов комин“ с перспектива за евентуано свързване с пещерата „Водната пропуст“, но поради наводняването на ключово стеснение това не можа да се осъществи. Установено бе и прясно срутване по пътя, което прави опасно проникването в тези части.
  • Направено бе и опознавателно проникване до дъното на пещерата „Байов комин“ – най-дългата в западната част на Каменополско-Карлуковския карстов район (206).
  • Обходен бе обширен район между бившето военно поделение западно от с. Драшан и с. Камено поле, където има сведения за вход на неизвестна пещера, но такава не бе открита. Локализиран бе карстовият извор, каптиран за нуждите на поделението.
  • Проверена бе информацията за наличие на неизследвана пропаст в нива в м. Горната падина, но пропастта се оказа затрупана от много пръст.
  • Поради недостиг на хора и участници не беше работено по набелязаните задачи в землището на с. Кунино. Там беше направен само един малък обход с локализиране, фотографиране и снемане на GPS координати на някои известни пропасти (около №6000).

Експедицията бе организирана от Българската федерация по спелеология и е част от държавния календарен план на БФСп за 2017 година. Проявата се осъществи с частична финансова подкрепа от Министерство на младежта и спорта (ММС) по „Програма за развитие на спорта за всички за 2017 г.“.

Списък на участниците в експедицията

  Име и фамилия Пещерен клуб Град
1 Цветан Остромски – гл. ръководител Искър София
2 Иво Тачев – техн. ръководител Балкан Адвенчър София
3 Георги Младенов Балкан Адвенчър София
4 Антоний Бойчев София София
5 Мария Златкова МОЕРПА София
6 Галя Колева-Бочарова МОЕРПА София
7 Диана Стефанова Искър София
8 Герасим Леков Искър София
9 Димитър Кожухаров Искър София
10 Димитър Паунов Искър София
11 Валери Петров Искър София
12 Невена Ланджева Искър София
13 Елица Петрова Искър София
14 Александър Лазаров София София
15 Тодор Тодоров Мрак Етрополе
16 Стефан Стефанов Казанлък

От името на ръководството на експедицията и УС на БФСп изказвам благодарност за работата на всички участници!

Цветан Остромски, ръководител на експедицията

Споделяне