Становище за Пирин

Становище
на Международния съюз по спелеология (Union Internationale de Spéléologie – UIS) и на Българска федерация по спелеология, представлявани от доц., д-р Явор Шопов

Относно: Проект на решение на Министерски съвет, публикуван на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите на 22.11.2017 г.

Уважаеми Господин Димов,

В качеството си на пълномощен представител на Международния съюз по спелеология (Union Internationale de Spéléologie – UIS), член на International Council for Science (ICSU), с настоящето становище настоявам да оттеглите проекта на решение на Министерски съвет, относно промяна на действащия в момента план за управление на Национален парк „Пирин“, защото този проект застрашава опазването на много защитени природни обекти от световно значение (вижте приложеното по-долу становище по въпроса на президента на международната комисия по опазване на карста и пещерите на UIS http://www.uis-speleo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=388 Jean-Pierre Bartholeyns http://www.uis-speleo.org/index.php?option=com_contact&view=contact&layout=edit&id=122).

Фосфоресценция (собствено светене) на пещерни бисери, Шаралийската пещера.
Снимка: Явор Шопов

Причина за това негово становище е факта, че засегнатите от планираните промени райони на Пирин са много богати с уникални пещери от световно значение. Построяването на нови лифтове включва изсичане на над 8000 декара гора, което неминуемо ще доведе до мащабна ерозия и обезводняване на тези райони, водещи до вредни промени в хидроложкия режим в целия масив, застрашаващи флората и фауната в тези уникални изолирани пещерни екосистеми, както и до изсъхването и изветрянето на уникалните пещерни образования и минерали в пещерите в района. Екосистемата във всяка една пещера често е напълно изолирана от останалия свят, тъй като част от живеещите в нея организми не могат да оцелеят на слънчева светлина. По тази причина унищожаването на една такава крехка екосистемата води до ликвидирането на цял един изгубен свят с живеещите в него и само в него уникални организми. Това е необратима загуба не само за науката, но и за човечеството! Заради една писта може да изгубим възможността за изследване на цели клонове от еволюцията на организмите! Не разрешавайте да се случи това!

Пещерите са последните неизследвани места на Земята. Единствено там се срещат уникални и често непознати на науката минерали и биологични видове. До сега в българските пещери са известни 62 вида минерали и 866 вида животински организми. Единствената находка на много от тях в света е в само една българска пещера. Непрекъснато се правят нови и нови открития в тази област. Въпреки това все още значителна част от пещерите в засегнатите райони не са напълно проучени, а скоро предстои да бъдат открити още нови пещери в процеса на работа ръководената от мен Международна програма „Дистанционно локализиране на пещери” на Комисията по физико-химия и хидрогеология на Международния съюз по спелеология – UIS, чиито обект на изследване са и засегнатите райони.

Кварц от хидротермалната пропастна пещера Алеко
Снимка: Явор Шопов

Поколения български изследователи са допринесли за научното изследване на пещерите в България и на много други места по света и се ползват с голям авторитет сред международната спелеоложка общност. Българските спелеолози имат съществени приноси към изграждането и израстването на Международния съюз по спелеология и на най-голямото му научно-изследователско звено: комисията по физико-химия и хидрогеология на UIS (имаща 134 члена от 40 страни на света). Дори сега българи ръководят две международни научно-изследователски програми на Международния съюз по спелеология, в които участват 78 изследователи от 28 страни. Това показва водещата позиция на България в някои области на спелеологията (изследването на пещерите) както и значението и важността на изследването на пещерите.

Пещерите в засегнатите от проекта райони са от крупен международен интерес и са обект на изследване от ежегодни международни и национални пещерни експедиции от 70-те години на миналия век до днес. Тези райони имат потенциал да съдържат едни от най-дълбоките пещери в света, т.к. карстовия масив там има индикации за наличие на 2400 метра денивелация на пещерни проходи в него, които се търсят от въпросните експедиции. В района се намират и единствените хидротермални пещери в България, които са от световно значение.

Всяко изменение на Плана за управление трябва да се подложи на преценка за необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост с целите на Натура 2000, както изискват ЗООС и ЗБР, преди да бъде допуснато до разглеждане от МС.

Против съм предвижданото в Проекто-решението на МС разрешение да се строи в зона туризъм, което ще е свързано с изсичане на вековните черномурови, смърчови, елови и букови гори с площ над 8000 декара.

Против съм опита с това Решение на МС да се легитимира практиката с план за управление да се нарушава Законът за защитените територии, тъй като законът разрешава само ремонта, но не и новия строеж на спортни съоръжения, като ски-писти, лифтове и влекове.

Считам, че промяна в действащия план за Пирин в настоящия момент е опит да се заобиколи процедурата по актуализацията на Плана за управление, финансиран с европейски средства, докато неговото неподлагане на екологична оценка е обект на съдебни спорове.

С настоящото становище настоявам всякакви промени в Плана за управление (ПУ) на НП „Пирин“ да се извършат само след подлагането им на екологична оценка, както изискват националните закони (ЗООС и ЗБР) и решенията на ЮНЕСКО за защита на Обекти на световното природно и културно наследство.

Вашата подкрепа за тези важни усилия за запазване на Пирин планина, нейните пещери, организмите, образуванията и минералите в тях ще е безценна за опазването на нашата природа. Много поколения българи ще ви бъдат благодарни за това!

С уважение,
Доц., д-р Явор Шопов,
Председател на Българска федерация по спелеология, Президент на Комисията по физико-химия и хидрогеология на Международния съюз по спелеология – UIS и ръководител на Международната програма „Дистанционно локализиране на пещери” на UIS.

Dear colleagues,
By request of our colleagues from WWF we joined their campaign for protection of National Park Pirin in Bulgaria.

We would be grateful if you sign the petition and share the information among your contacts:

Dear colleagues and friends,

Pirin National Park in Bulgaria, part of the UNESCO’s world natural heritage is under threat. A new draft management plan is about to be adopted first by the Ministry of the Environment and then by the Council of Ministers. Despite the fact that the park is IUCN category II and is part of the Natura 2000 network, the park management plan envisages lifting the ban on new construction and commercial logging. This means a jewel of real mountain wilderness in South – Eastern Europe will lose its value during the next 10 years, the period of time in which the management plan will be in force. The territory amongst others, of chamois and brown bears, crystal clear springs and lakes, and ancient forest will be damaged forever.

For the Bulgarian conservation community Pirin is an emblem. Bulgarian NGOs have been fighting for limiting the construction of new ski facilities for more than a decade and if the plan is adopted as proposed, these efforts will go down the drain. You could support the struggle of Bulgarian nature conservation community to protect Pirin in a crucial moment, by signing the petition and urging the Bulgarian Prime Minister to not adopt this plan.

Please share our appeal to your supporters and friends.

Thank you very much in advance!

Jean-Pierre Bartholeyns,
UIS Karst and Cave Protection Department President

Снимки: Красимир Андонов и Огнян Стоянов

Снимки: Антония Влайкова

Споделяне