Покана за участие в редовно общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация по спелеология“

Уважаеми членове на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация по спелеология“,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация по спелеология“, ЕИК: 121805883, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква редовно Общо отчетно събрание на членовете, което ще се проведе на11 май от 11 часа в Стара Загора в залата на Туристическо дружество „Сърнена гора“ на адрес бул. „Цар Симеон Велики“ № 62, при следния

Дневен ред:

  1. Приемане на отчета за дейността на БФСп през 2023 г.;
  2. Приемане на финансовия отчет на БФСп за 2023 г.;
  3. Приемане на финансов план за 2024 г.;
  4. Приемане на календарния план за 2024 г.
  5. Промени в Устава на БФСп;
  6. Визия за развитието на федерацията;
  7. Разни

Поканват се всички членове на Сдружението да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията на членовете за събранието започва от 10:00 ч. в деня на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят. Всички необходими документи във връзка със събранието ще бъдат на разположение на членовете на адреса на управление всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Надяваме се на вашето активно участие в Общото отчетно събрание на членовете на Сдружението.

Споделяне