Пещерно движение в България

Организираното пещерно движение в България възниква през 1929 г. През 1958 г. пещерните клубове в страната се обединяват в „Българска федерация по пещерно дело“ (БФПД) В днешно време обединител на българските пещерняци е „Българска федерация по спелеология“ (БФСп), която е официален представител и дългогодишен активен член на Европейската федерация по спелеология (FSE), Международния съюз по спелеология (UIS) и други международни спелео-организации, обединяващи пещерняците от съответните страни.

През 2014 г. БФСп чества 85 години организирано пещерно дело в България и 40 години организирано пещерно спасяване в България.

В началото проникването в пещери се е осъществявало посредством конопени въжета и стълбички, а за осветление са се ползвали факли, газови фенери, карбидни лампи. Обличали са се предимно с вълнени и шаячни дрехи, които дори и мокри са запазвали топлината на тялото. С навлизането на новите технологии става възможно изработването на по-здрави въжета, на основата на които е открита техниката на единичното въже за проникване в пропастни пещери, която се усъвършенства и в наши дни. Това дава възможност за проникване в по-дълбоки и по-технични пещери, в които в онези времена не е било възможно и безопасно. Екипировката, облеклото и осветлението също се усъвършенстват. В днешно време, за да стане възможно влизането в пропастни пещери се използва техниката на единичното въже, за което се преминава през специфичен курс на обучение. Посредством въже, карабинери, планки и друг необходим и подходящ инвентар се екипира система, по която пещерняците се движат. Въжето се връзва чрез строго определени възли, които имат различни особености, характеристики и предназначение. Част от възлите имат приложение и в други области, освен пещерната, като например морската, алпинистката, битовата и т.н.

Целите на БФСп са изучаване, картографиране, документиране, опазване и рационално използване на естествените и антропогенни пещери и пропасти, както и карстовите райони в страната и чужбина; обучение на кадри и спасяване в пещери и пропасти. За осъществяване на целите си, към БФСп са създадени 4 комисии, една от които е Комисия за опазване на пещерите и карста, в която членуват експерти от различни области (биолози, геолози, еколози и др.), пещерняци и научни работници. Другите комисии са насочени към обучението на кадри (Комисия по обучението), пещерно спасяване (Комисия по спасяването) и поддържането на картотеката (Комисията по картиране и документация на пещери).

От голямо значение за пещерняците (и не само) е изработването на карти на пещерите. Това е необходимо, за да могат пещерняци да влизат в пещери, които не познават; за спасителни акции при възникнал инцидент; проследяване на водоизточници; геоложки проучвания; строежи и т.н. Картата трябва да е разбираема и подробна до необходимост, затова са приети международни стандарти за картиране. Към картата върви и техническо описание на пещерата, което включва как се стига до пещерата, характерни особености на пещерата, как се екипира (какъв инвентар е необходим и къде са закрепванията). Картите на пещерите се предават в Главната картотека на пещерите в България (ГКПБ). ГКПБ представлява база данни на над 5000 пещери, събирани и изготвени от пещерняци от цялата страна. В ГКПБ се съхранява систематизирана информация за проучените пещери в България и извън страната, както и друга графична и текстова информация, придобити в следствие на проучванията, за да бъде използвана за справочни, изследователски и други цели от членовете на организацията и външни потребители.

Пещерно спасяване към БФСп осъществява безвъзмездно дейности по спасяване и оказване на помощ на пострадали и други инциденти в пещери и пропасти. Тази функция не е застъпена в дейността на Гражданска защита и Планинската спасителна служба. В сдружението членуват спасители от цялата страна, които са специално обучени и са придобили нужната квалификация и опит за спасяване и оказване на помощ в пещери и пропасти, както и лекари, обучени да влизат в пещери и пропасти, за да оказват първа медицинска помощ. Всяка година БФСп организира провеждането на 3 задължителни тренировъчни лагер-сборове на спасителите. Пещерно спасяване е член на Европейската асоциация по пещерно спасяване (ECRA).

Всяка година БФСп провежда национални курсове за обучения за млади пещерняци, техническо усъвършенстване на завършили пещерняци, обучение за картиране на пещери и пропасти, курсове за инструктори по спелеология и пещерни спасители. Тази година обученията се проведоха в района на с. Карлуково, община Луковит, в периода 17 – 26 юли. Обученията и тренировките са насочени както към млади пещерняци, така и към вече опитни кадри, които искат да предадат своите знания като инструктори или да се включат в помощ на пещерните спасители. Освен новите знания и умения по проникване и проучване на хоризонтални и вертикални пещери, които участниците придобиват, целта на курсовете е още обмяна на опит, уеднаквяване и усъвършенстване на специфичните техники за работа с въже и алпийски инвентар между различните клубове в страната. За първа година курсовете се провеждат на палатков лагер, с условия близки до експедиционни, което е допълнителен опит, особено за младите участници. В курсовете, които се проведоха в Карлуково взеха участие 54 души от 15 клуба от цяла България. За втора поредна година се провежда и курс „Млад пещерняк“, насочен към обучението на деца на възраст под 16 години. Тази година в курса имаше 10 участници, които показаха завиден ентусиазъм, а съвсем скоро планират и първата си експедиция.

БФСп организира и провеждането на технически прегледи. Техническият преглед е отборно състезание за млади пещерняци и е повод за събиране на хора от пещерните клубове от цялата страна, по време на които младите членове на федерацията имат възможност за изява, запознаване и обмяна на опит между тях и други пещерняци. През 2015 г. в прегледите взеха участие 12 отбора, а присъстващите бяха над 150 души, от 18 клуба в страната.

Ежегодно БФСп публикува национален спортен календар, в който са включени експедиции и прояви, организирани както от БФСп, така и от пещерните клубове в страната. Със съдействието на Министерство на младежта и спорта „Българска Федерация по Спелеология“ осъществява активна спортна и изследователска дейност в страната и чужбина. За последните пет години са осъществени над 30 национални експедиции, както и международни пещерно-изследователски експедиции, постигнали значителни резултати.

От международните експедиции по-значими са експедиции „Мая Арапит“ и Радоина“, проведени в Албания; експедиция „Тененгебирге“ в Австрия и др. Като резултат пещера Мая Арапит се нарежда сред 10те възходящи пещери в света. А като резултат от петгодишните систематични проучвания в масива на Радоина са открити и изследвани общо 34 пропастни пещери, от които пещерата Ру с дълбочина -547 м. и отвес от -360 метра, нареждащ се на 19 място в света. По време на експедициите, проведени в масива Тененгебирге бяха възобновени контактите с пещерняците от Залцбург (през 80те години БФСп има проведени 4 експедиции с открити 44 пропастни пещери, сред които втората по дълбочина пещера, проучена изцяло от българи, S1 с -584 м дълбочина). Също така продължи проучването на перспективната пещера S30 (която към момента е с -300 м дълбочина и недостигнато дъно) и бяха проучени и картографирани редица други обекти в района.

Освен чисто научно-изследователските и откривателски дейности по пещерни проучвания, български пещерняци достигнаха до дъното на едни от най-дълбоките пещери в света като Крубер Вороня, намираща се в Абхазия (най-дълбоката пещера в света с -2197 м); Лукина яма, Хърватска (най-дълбока в Югоизточна Европа с -1421 м); пещера Велебит, Хърватска с най-големия чист отвес в света от -513 м.; Мала Бока, Словения и др.

Други международни прояви: експедиция в непроучвани пещери в парк Гаолигонгшан, провинция Юнан, Китай; експедиция в района на с. Радейна, община Димитровград, Сърбия; Иран; Украйна, Тунис и много др.

Пещерните клубове и организации, членове на БФСп наброяват 23 бр. (към 2015 г.), обхващащи пещерняци от цялата страна (София, Пловдив, Мездра, Враца, Своге, Габрово, Дряново, Плевен, Търговище, Русе, Стара Загора, Сливен, Варна, Бургас, Ракитово).

Споделяне