Oбщо събрание на БФСп

Управителният съвет на Българска федерация по спелеология, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква общо събрание на колективните членове на 22 април 2017 г. (събота) от 10:00 часа в заседателната зала на „Национален природонаучен музей“, на адрес: гр. София, бул. Цар Освободител № 1.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на сдружението за 2016 г. – обсъждане и гласуване;
2. Финансов отчет на БФСп за 2016 г. – обсъждане и гласуване;
3. Обсъждане и гласуване на календарен план и бюджет за 2017 г.;
4. Приемане и изключване на членове на БФСп;
5. Избор на председател на БФСп;
6. Избор на управителен съвет на БФСп;
7. Обсъждане и гласуване на промени в устава на БФСп;
8. Разни.

По закон, при липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Съгласно устава на БФСп в общото събрание участва по един представител на всеки редовно отчетен колективен член на федерацията. Регистрацията на делегатите ще се извърши в деня на събранието, 22 април 2017 г. от 9.30 часа.

Делегатите трябва да представят на мандатната комисия, мандатно писмо (може да изтеглите от тук: http://speleo-bg.org/content/uploads/2017/03/MandatnoPismo-InfoKarta.pdf), което дава право на съответния делегат да представлява и да гласува от името на клуба. Писмата се представят по време на регистрацията.

Споделяне