Извънредно общо събрание на Българска федерация по спелеология

Покана за извънредно общо събрание на Българска федерация по спелеология

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска федерация по спелеология“ с ЕИК: 121805883, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 3 от Устава на сдружението, свиква извънредно Общо събрание на Българска федерация по спелеология на 13.01.2024 г., в 13:00 часа, в хижа „Бачо Киро“ гр. Дряново, със следния дневен ред:

т. 1.  Освобождаване на членовете на УС.

т. 2. Определяне броя на членовете на УС.

т. 3. Избор на нови членове на УС.

т. 4. Избор на  нов председател на БФСп.

т. 5. Други въпроси.

При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден в 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

В Общото събрание участва по един представител (делегат) на всеки редовно отчетен колективен член на Българска федерация по спелеология. Един делегат може да представлява един член на сдружението. Делегатите трябва да са официално избраните да представляват съответните членове на федерацията.

Регистрацията на делегатите започва от 12:30 ч. в деня на Общото събрание.

Пълномощно

Може да изтеглите пълномощното в следните файлови формати: docx, odt, pdf.

Забележка: пълномощното трябва да бъде заверено при нотариус, ако не присъства представляващия клуба.

Заявка за нощувки и храна в х. Бачо Киро

Желаещите да нощуват в х. Бачо Киро да подадат заявки в срок до 10 януари (сряда).

  Нощувките в хижа „Бачо Киро“ са по 25 лв. на човек на вечер.
  нощувка на 12 януаринощувка на 13 януари

  Вечеря на 13 януари в ресторанта на хижа „Бачо Киро“ – (21 лв./бр.).
  Включва шопска салата, пържола от свинско месо, пърленка.
  с месовегетарианска

  Споделяне