Проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология.“

Българска федерация по спелеология има одобрен проект по Оперативна програма „Добро управление”.

Процедурата, по която се кандидатства е BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансирана чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата цел на проекта е да се подпомогне законодателния процес по изграждане и приемане на нормативна рамка за пещерите, като се извърши преглед на дейността на институциите, проучване и пренасяне на добри практики от държави, където има действащо законодателство за пещерите, на базата на които да се разработят и отправят предложения за нормативни документи (закон и/или разпоредби) в областта на спелеологията. По този начин ще се създаде възможност за иницииране на съвместна дискусия между държавата, обществени организации, НПО, гражданите и бизнеса относно опазване на пещерите, като национално богатство и туристически дестинации.

Общата стойност на проекта е 89 800,19 лева, от които 76 330,16 леваот Европейския социален фонд и 13 470,03 лева национално съфинансиране.

Период на изпълнение на проекта: 27.12.2018 г. – 27.12.2019 г.

Актуални новини по проектаВсички новини по проекта

Работна среща „Законови регламенти за пещерите в България“

Във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0045 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“, финансиран по оперативна програма „Добро управление”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Ви каним да вземет участие в работна среща, която ще се проведе на 15.10.2019 г. от 14:30 часа в „Домът на Европа“ (ул. „Раковски“ № 124).

Повече

StatusQuo анализ

StatusQuo анализ на прилаганите практики и дейността на отговорните институции в България в сектор спелеология.

Повече

Работна среща

На 22 април 2019 г. в , „Домът на Европа“ се проведе поредната работна среща по дейност 1 от проекта. На нея се представи проект на STATUS QUO анализ на прилаганите практики и дейността на отговорните институции в България в сектор спелеология, както и временните резултати от проведеното интернет проучване.

Повече