Проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология.“

Българска федерация по спелеология има одобрен проект по Оперативна програма „Добро управление”.

Процедурата, по която се кандидатства е BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансирана чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата цел на проекта е да се подпомогне законодателния процес по изграждане и приемане на нормативна рамка за пещерите, като се извърши преглед на дейността на институциите, проучване и пренасяне на добри практики от държави, където има действащо законодателство за пещерите, на базата на които да се разработят и отправят предложения за нормативни документи (закон и/или разпоредби) в областта на спелеологията. По този начин ще се създаде възможност за иницииране на съвместна дискусия между държавата, обществени организации, НПО, гражданите и бизнеса относно опазване на пещерите, като национално богатство и туристически дестинации.

Общата стойност на проекта е 89 800,19 лева, от които 76 330,16 леваот Европейския социален фонд и 13 470,03 лева национално съфинансиране.

Период на изпълнение на проекта: 27.12.2018 г. – 27.12.2019 г.

Актуални новини по проектаВсички новини по проекта

Работна среща

Във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0045 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“, финансиран по оперативна програма „Добро управление”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Ви каним да вземет участие в работна среща, която ще се проведе на 08.11.2019 г. от 14:30 часа в сградата на Научно-техническите съюзи – зала 1, ет. 2 (ул. „Раковски“ № 108). 

Повече

Доклад

В изпълнение на дейност 2 „Съвместни дейности между НПО, като посредници на гражданите и бизнеса, и администрациите за реализация на публични политики и законодателство в областта на спелеологията“ се изготви приложения доклад, който включва: преглед на законодателството в ЕС (прегледани 17 държави от ЕС и 4 извън ЕС); изготвен SWOT анализ; направен детайлен анализ на законодателството на 3 държави членки на ЕС; направени конкретни предложения за приемане на закон за пещерите и изменения в съществуващи нормативни разпоредби за сектора; изведени препоръки…

Повече

Работна среща „Законови регламенти за пещерите в България“

Във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0045 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“, финансиран по оперативна програма „Добро управление”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Ви каним да вземет участие в работна среща, която ще се проведе на 15.10.2019 г. от 14:30 часа в „Домът на Европа“ (ул. „Раковски“ № 124).

Повече